Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu Lcrtrade.com

Regulamin sklepu Lcrtrade.com

§1 Definicje
 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem Lcrtrade.com/koszty_dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 3. Dane kontaktowe:
  Lcrtrade.com - NTX sp. z o.o.,
  z siedzibą w Warszawie, Oddział:
  ul. Północna 7
  08-106 Zbuczyn
  email: hurt@lcrtrade.com,
  tel: 22-22-87-087

 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. Klient – firma uprawniona do korzystania z hurtowni LCRTrade.
 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kupujący – (Klient) - firma uprawniona do korzystania z hurtowni LCRTrade.
 12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem Lcrtrade.com/platnosc
 15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 17. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 18. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 19. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Lcrtrade.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 21. Sprzedający: firma prowadząca hurtownię LCRTrade.com, tj NTX sp. z o.o.
 22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 23. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 24. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową
 25. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem witryny hurtowni określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne

 1. Hurtownia internetowa działająca pod adresem lcrtrade.com jest prowadzona przez firmę
  NTX sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, Oddział:
  ul. Północna 7
  08-106 Zbuczyn
  NIP: 7011155388,
  REGON: 525856134
  KRS: 0001046949


  KONTO BANKOWE PKO BP: 59 1020 1068 0000 1502 0494 9840 (PLN)
 2. Hurtownia LCRTrade.com świadczy usługi wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, dokonującym zakupów na cele związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, dla których zakup ten posiada charakter zawodowy. Aby korzystać z platformy należy dokonać rejestracji użytkownika i poczekać na jego akceptację przez pracownika hurtowni. Hurtownia LCRTrade.com nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności nie obsługujemy:
  - osób fizycznych dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą i zawodową – tj. konsumentów.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zarejestrowania konta tylko wybranym podmiotom.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta kupującego, jeśli ten będzie naruszał postanowienia współpracy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  - jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a stanem faktycznym)
  - w przypadku wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru przez Klienta
  - w przypadku wcześniejszego naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu
  - w przypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności za zamówiony Towar
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego na stronach hurtowni są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
 8. Cena podana na stronie towaru w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla stron.
 9. Na wpłatę za złożone zamówienie Sprzedający czeka do 3 dni.
 10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Lcrtrade.com, należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Z hurtowni LCRTrade mogą korzystać jedynie zarejestrowani kupujący, spełniający warunki opisane w Par. 2 pkt. 2.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  - dodanie do koszyka produktu;
  - wybór rodzaju dostawy;
  - wybór rodzaju płatności;
  - wybór miejsca wydania rzeczy;
  - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie w godzinach pracy hurtowni, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia przez kupującego na stronie hurtowni.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Zwrot towaru
 1. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru tylko w przypadku, gdyby otrzymany towar posiadał wady. Należy to zgłosić w ciągu 3 dni od odebrania przesyłki.

§5 Odpowiedzialność
 1. Hurtownia zobowiązuje się dostarczyć produkty pozbawione wad. W przypadku gdyby dostarczone produkty posiadały wady, kupujący może dokonać ich zwrotu lub wymiany w przeciągu trzech dni od otrzymania zamówienia.
 2. Hurtownia nie przyjmuje reklamacji od konsumentów będących nabywcami Klienta.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
 4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca nie jest stroną umowy pomiędzy Klientem a nabywcami Klienta, w szczególności:
  a. Sprzedawca nie jest stroną rozliczeń z tytułu umów pomiędzy Klientem a nabywcami Klienta,
  b. Sprzedawca nie uczestniczy w realizacji jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień nabywców Klienta, zwłaszcza gdy nabywca Klienta występuje jako konsument.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep,w tym informacje wymagane przez RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Lcrtrade.com/polityka_prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe
 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (Lcrtrade.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne w pierwszej kolejności Kupujący ze Sprzedającym będą próbowali rozwiązać polubownie. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
pixel